Andre tilskudd

I tillegg til årlige stipend og vederlag kan dramatikere fortløpende søke tilskudd til utgifter relatert til sin virksomhet som dramatiker.

Klikk på type tilskudd for mer informasjon.

UTVIKLINGSTILSKUDDSøknadsskjema, utviklingstilskuddMANUSKONSULENTSøknadsskjema, manuskonsulentbistandRapport, manuskonsulentbistandTILSKUDD TIL OVERSETTELSEFormål, oversetterstøttenRetningslinjer, oversetterstøttenSøknadsskjema oversetterstøttenRapporteringsskjema

Om tilskudd til faglig utvikling (utviklingstilskudd):

 • Formålet med tilskuddet er å bidra til den enkelte dramatikers kunstneriske utvikling.
 • Tilskudd kan gis til deltakelse på kurs, seminarer inkludert festivaler samt ved egen premiere i utlandet, heretter kalt arrangement. Støtten søkes på eget skjema og gjelder reise på rimeligste måte, opphold inntil 3 døgn på hotell og deltakeravgift/inngangsbilletter. Kost dekkes ikke.
 • Søknadsfrister er 15. februar, 15. april, 15. juni og 15. august. Så fremt det finnes midler igjen etter siste tildeling i august kan støtten fortsatt søkes. Søknadene blir behandlet av styrets AU.
 • Forbundet dekker 2/3 av utgiftene, oppad begrenset til kr 15 000 pr. år pr. dramatiker. Alle utgiftene må dokumenteres.
 • Utbetaling av tilskuddet skjer etter gjennomført arrangement. Dersom det allerede er gitt tilsagn om tilskudd skal reiseregning med bilag sendes forbundet senest 2 uker etter endt arrangement.

Det minnes om at tilskuddet er en fast årlig  sum fastsatt av årsmøtet.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med forbundet.

Utviklingstilskudd 2020

Søknad om tilskudd til deltakelse på kurs, seminarer inkl. festivaler eller egen premiere i utlandet, heretter kalt arrangement. • Vis til arrangementet du ønsker å delta på og begrunn hvorfor det er viktig å delta
 • Skriv inn dato for/tidsperiode for arrangementet
 • Last opp invitasjon til deltakelse på arrangementet eller program for arrangementet det søkes om støtte til å delta på
  Godkjente filtyper: pdf.

 • Skriv inn kostnadene i kroner (kun tall)
 • Hvis utgifter til opphold i forbindelse med arrangementet, skriv inn totalt budsjetterte utgifter for hotell evt. annen overnatting for inntil 3 døgn. Utgifter til kost dekkes ikke, og skal ikke beregnes. Hvis innvilget tilskudd, skal kostnadene spesifiseres i reiseregning som foreskrevet i retningslinjene.
 • Ved evt. utgifter til reise til og fra arrangementet, skriv inn totalt budsjetterte utgifter for fly-, tog- eller annen kollektiv reisemåte. Ved evt. bruk av egen bil, skal reise på rimeligste alternative måte beregnes. Utgifter til drosje dekkes ikke og skal ikke beregnes. Hvis innvilget tilskudd skal utgiftene spesifiseres i reiseregning som foreskrevet i retningslinjene.
 • Tilskudd vil kunne dekkes med 2/3 av kostnader ved deltakelse på arrangement, dog gis ikke støtte over kr 15 000 pr. søker pr. år. Ved innvilget støtte skal det senest to uker etter endt arrangement sendes inn reiseregning og dokumentasjon av/kvittering for utgifter som samsvarer med budsjetterte utgifter.


 • Date Format: MM slash DD slash YYYY

Retningslinjer:

 • Tilskudd til honorar kan kun søkes av medlemmer av forbundet
 • Dramatikerforbundet gir tilskudd til honorar for konsulentuttalelse på et ferdig førstemanuskript.
 • Tilskudd gis kun én gang til samme verk
 • Dramatiker sender rapport til Dramatikerforbundet på eget skjema. Rapporten skal gjøre rede for hva tilskuddet er benyttet til med beskrivelse av arbeidsform, ca. 1/2 side.
 • Det skal ikke gå mer enn 3 måneder fra tilsagn er gitt til rapport mottas i forbundet

Honoraret fastsettes av årsmøtet. P.t. kr 5 000.
Det minnes om at tilskuddet er en fast årlig  sum fastsatt av årsmøtet, i 2020 totalt kr 70 000, og tildelinger utover dette gjøres normalt ikke.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med forbundet.

Manuskonsulentbistand, rapport

Skjemaet skal benyttes av dramatiker som skal skrive en kort rapport om hva manuskonsulentbistanden har betydd for den videre utviklingen av verket.

 • Etternavn først, så fornavn

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY


In English

Om tilskudd til oversettelse:

Dramatikerforbundet kan tildele støtte til oversettelse av nyere, norske dramatiske verk til alle språk.
Du trenger skriftlig bekreftet interesse fra produsent/arrangør eller agent utenfor Norges grenser, og en profesjonell oversetter for å kunne søke.
I tillegg til å støtte oversettelse til full produksjon støttes også, i særskilte tilfeller, oversettelser av verk til promotering. Oversetter, dramatiker eller produsent kan søke. Det er Kulturdepartementet via NORLA – Norwegian Literature Abroad – som finansierer ordningen.

Oversetterstøtte:
2018 Rapport

Hovedsiktemålet for støtten er å bidra til at norsk dramatikk oppføres/produseres i utlandet.

Søknadsfrister: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november. Mottakere av oversetterstøtten plikter å rapportere på eget skjema om hvilke resultater støtten har gitt.

Dramatikerforbundet ønsker å synliggjøre ordningen med oversetterstøtte, og ikke minst oppfordre dramatikerne til å bruke  ordningen. Forbundet skal ikke opptre som agent for dramatikere, men gjennom å oppfordre til aktiv bruk av ordningen, vil vi bidra til å vise at det blant norske dramatikere er et mangfold av stemmer som fortjener å bli hørt utover Norges grenser!

Tekstene som har fått oversetterstøtte er for alle målgrupper og er alt fra filmmanuskripter, tekster for figurteater, scenetekster til full produksjon, men også til iscenesatt lesning.

Alle søknader vurderes av oversetterutvalget som velges for en periode på to år blant Dramatikerforbundets medlemmer. Utvalget har fire tildelingsmøter i året.

Viktig:
Gjelder søknaden støtte til oversettelse av dramatikk som skal utgis i bokform, skal søknaden rettes til NORLA 

Kulturdepartementet gir hvert år, via NORLA, en sum til oversettelse av
nyere, norsk dramatikk for scene, film, radio og TV. Støtte gis ikke til
oversettelse av klassiske verk. Ordningen administreres av Norske
Dramatikeres Forbund gjennom Oversetterutvalget. Gjelder søknaden
oversettelse av norsk dramatikk som skal utgis i bokform, kan støtte søkes
direkte fra NORLA. Hovedsiktemålet med oversetterstøtten er å bidra til
oppføring/produksjon av norske dramatiske verk i utlandet. Utvalget
kan vanligvis ikke fullfinansiere oversettelser. Dette betyr at søker som regel – også når prosjektet kvalifiserer til full oversetterstøtte – i tillegg må søke annen finansiering.

Ordinær støtte til full oversettelse kan gis der det er oppnådd kontakt med
institusjon/produsent eller personer som ønsker å presentere verket, slik at verket har en reell mulighet til å bli oppført.

I særskilte tilfeller gis også oversetter støtte til verk som skal promoteres.

Det er et varierende antall søknader i hver søknadsrunde. I de tilfeller hvor søknadsmassen er stor, må utvalget prioritere de søknadene som medfører fremføring for publikum – i noen tilfeller også redusere den enkeltes støtte for at flere kvalifiserte søkere skal få støtte.

Oversetterutvalgets vurdering baserer seg i stor grad på søkers opplysninger.

Det er derfor viktig at alle spørsmål i søknadsskjemaet besvares.
Manus til verket det søkes oversetterstøtte til skal leveres elektronisk. Det skal skrives en søknad pr. verk som skal oversettes.

Kontrakt skal være undertegnet av partene innen seks uker etter tilsagn om støtte. Hvis så ikke er skjedd, bortfaller støtten og ny søknad må evt. sendes.
Hvis verket, etter å ha fått støtte til oversettelse, blir oppført i utlandet, skal det fremgå av program, plakat o.l. at oversettelsen er støttet av Norske Dramatikeres Forbund. Innen ett år etter tildelt støtte skal dramatiker og/eller oversetter rapportere – på eget skjema – resultatet av oversetterstøtten.
Det vil ikke bli utbetalt nytt støttebeløp før rapport er levert.

Fristene for søknad om oversetterstøtte er fire ganger i året 15.02, 15.05, 15.09 og 15.11.

Neste søknadsfrist er 15. november 2020. 

Etter at prosjektet det er gitt støtte til er gjennomført skal det så snart som mulig og senest en måned etter gjennomføringen sendes en rapport.

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

 

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no