Prop. 1 S (2016-2017): Forbundets høringsnotat


Dramatikerforbundet leverer nedenstående høringsnotat til Stortingets Familie- og kulturkomité i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2016-2017), budsjettdokument fra Kulturdepartementet.

Overordnet:

Kulturbudsjettet for 2017 er på 13,5 milliarder kroner, som utgjør 0,84 % av det totale budsjettet, dvs. en reduksjon sammenlignet med i fjor. Dramatikerforbundet reagerer på at det gis midler fra kulturbudsjettet til Innovasjon Norge, der Nærings- og handelsdepartementet er største eier. Dette skjer på bekostning av å styrke kunstnerisk utvikling og bedre levekår for kunstnerne, som er selve grunnforutsetningen for at det i det hele tatt kan bli næring ut av kultur.

Kapittel 320: Kulturformål og kunstnerøkonomi

De statlige stipendene er et viktig virkemiddel i regjeringens politikk for å sikre et nyskapende og mangfoldig kunstliv. Kunstnerstipendene gir en økonomisk forutsigbarhet som setter kunstnere i stand til å vie tid til fordypning og utvikling av kunstnerskapet. Det oppleves derfor som et stort paradoks og helt uforståelig at de i realiteten samtidig kutter i stipendmidlene.

Det gis ingen økning i antall arbeidsstipender og økningen i størrelsen på stipendene på 1,6 %, noe som er mindre enn økningen i konsumprisindeksen på 4 %. Altså en reell nedgang. Dette oppleves som sulteforing av en gruppe som allerede er en lavlønnsgruppe.

Hensikten med kunstnerstipendene er å gi kunstnere tid og rom til å eksperimentere og utvikle seg kunstnerisk.  Det er nettopp det å gi mulighet til fordypning og utforskning som er formålet med stipendene.  Dette er noe helt annet enn kreativ næring, men kan være starten på noe som kan bli kreativ næring en gang i fremtiden.

Dramatikerforbundet er også opptatt av å hegne om kunstens autonomi og egenverdi. Med en overdreven vektlegging av markedet som motor i kunstnerøkonomien, øker faren for at markedet og tilfeldige, motepregede strømninger vil legge premisser for hva som produseres av kunst, i stedet for at denne får utvikle seg på sine egne remisser. Vi er ikke negative til en satsing på kreativ næring, men dette kan ikke skje på bekostning av kunstnernes utvikling og levekår. Det er tilsvarende uheldig om kunstnerisk aktivitet blir ansett som kun som et instrumentelt virkemiddel for å skape arbeidsplasser i seg selv.

Dramatikerforbundet ber derfor om at komiteen endrer stipendsatsene slik at det blir en reell økning i stipendene og slik sett en styrking av den kunstneriske delen av verdikjeden for næringsutvikling.

Kapittel 334: Film- og medieformål, Filmfondet

Dramatikerforbundet beklager den nedgangen som er til produksjonsmidler til film og TV-serier, kapittel 334, post 50 og 51. Bortfallet av de drøyt 11 millionene i dagens post 51 blir ikke kompensert av økningen på post 50. En million av denne økningen skal dessuten nyttes til satsingen på Norwegian Arts Abroad, noe som medfører at det blir kr 2 683 000 mindre til produksjon av film og dramaserier i 2017.

Dramatikerforbundet ber komiteen om å sørge for at støtten til film- og TV-serier i det minste opprettholdes på årets nivå.

Kapittel 320: Kreativt Norge og Statens kunstnerstipend

I budsjettet foreslås det å flytte forvaltningen av Statens kunstnerstipend (SKS) til et kontor utenfor Oslo, underlagt Kulturrådet. Kontoret, som har fått navnet Kreativ Næring, skal også forvalte regjeringens satsing på kreativ næring og Fond for lyd og bilde.  Det er foreslått å bevilge 7 millioner kroner for å opprette kontoret.

Dramatikerforbundet ser ikke at det er gitt noen faglige begrunnelse for flyttingen av SKS. Sekretariatet har ansvaret for å veilede stipendkomiteene, legge til rette for beslutninger i utvalget og administrere utbetaling av stipendene.  Det er stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene som vurderer søknadene, ikke administrasjonen.  Hvilken landsdel sekretariatet sitter i, vil ikke påvirke hvem som får stipend, eller hvem som sitter i komiteene.

Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) og rapporten Gjennomgang av Norsk kulturråd (2014) konkluderte med at en oppdeling av fagmiljøet i Kulturrådet ville svekke et allerede lite fagmiljø og slik gi dårligere forutsetninger for å oppfylle Kulturrådets oppdrag.

Dramatikerforbundet etterlyser hvilke nye faglige vurderinger som ligger bak forslaget om å flytte sekretariatet for Statens kunstnerstipend.

Oslo, 14. oktober 2016

Høringssvaret ble sendt 14. oktober og er undertegnet av forbundsleder Monica Boracco og generalsekretær Elisabet Gustad.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no