Personvernerklæring

Personvernerklæring

Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan Dramatikerforbundet samler inn, behandler og sikrer personopplysningene dine.

 

 1. Formålet med behandlingen

Dramatikerforbundet er en fag- og interesseorganisasjon som har til formål å fremme medlemmenes økonomiske-, lønns- og arbeidsvilkår og å ivareta medlemmenes opphavsrettslige, økonomiske og yrkesmessige interesser.

For at vi skal kunne utføre våre oppgaver og oppfylle vårt formål, er vi avhengig av å benytte flere personopplysninger om medlemmer og andre som tar kontakt med oss. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor Dramatikerforbundet behandler, samler inn og benytter opplysninger om kurs- og arrangementdeltagere og andre som er i kontakt med Dramatikerforbundet.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på å kjenne til når det samles inn opplysninger om deg, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Den beskriver også hvordan vi beskytter ditt personvern og gir informasjon om dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Dramatikerforbundet ved advokat Thor Gardarsson er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjon:

Forretningsadresse: Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo
E-post: post.advokat@dramatiker.no

Telefon: 22478950

Organisasjonsnummer: 971 278 188

 

 1. Generelt om formål med behandlingene og lovgrunnlag

Dramatikerforbundet behandler opplysninger om medlemmer som ledd i å være en fagforening og for å utføre oppgaver knyttet til dette. Når du blir medlem i Dramatikerforbundet, deltar på medlemsaktiviteter eller på annen måte benytter forbundets medlemsservice eller tjenester, har vi behov for å behandle opplysninger om deg for å kunne ivareta våre oppgaver. Hvilke personopplysninger vi behandler avhenger av omstendighetene og av hvilke tjenester og aktiviteter du benytter deg av.

Dramatikerforbundet er blant annet underlagt følgende lovgivning som påvirker hvordan vi behandler personopplysninger og hvordan vi kan oppfylle dine rettigheter:

 • Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) angir prinsipper for behandling av personopplysninger og den registrertes rettigheter.
 • Skatte- og regnskapslovgivningen gjelder for alle som er eller har vært medlem, og andre som får eller har fått bistand, tjenester eller stipend gjennom Dramatikerforbundet.
 • Markedsføringsloven gjelder ved markedsføring.
 • Forsikringsavtaleloven gjelder for forsikringsdekninger som for eksempel LOfavør kollektive forsikringer.
 • Dramatikerforbundet en privat organisasjon og er ikke underlagt arkivloven, forvaltningsloven eller offentlighetsloven.

Lovgrunnlaget for behandlingene (GDPR art 6)

Personopplysninger i medlemsregisteret benyttes for å oppfylle medlemsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Opplysningner brukers til å føre statistikk og historikk, gi deg informasjon og sende deg faktura for medlemskontingent og forsikringspremie i forbindelse med ditt medlemskap via din e-postadresse. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. Ønsker du ikke lenger å være medlem, må du varsle oss skriftlig.

Grunnlaget for å behandle personopplysninger om støtte i form av stipend er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å sende deg informasjon, føre statistikk og historikk, sende deg eventuelle tildelingsbrev, utbetale innvilget stipend eller støtte. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Opplysninger om stipend og støtte blir oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle Dramatikerforbundets lovpålagte plikter i henhold til GDRP og øvrig lovgivning.

Dramatikerforbundet behandler i utgangspunktet ikke sensitive personopplysninger. I den grad dette forekommer, er grunnlaget samtykke fra medlemmet og opplysningene er sendt inn av den registrerte selv.

 1. Nærmere om hvilke opplysninger som behandles

Dramatikerforbundet registrerer personopplysninger om våre medlemmer for å kunne ivareta vår funksjon som en fag- og interesseorganisasjon og for at Dramatikerforbundets ansatte og tillitsvalgte skal kunne utføre slike oppgaver. Videre brukes personopplysninger for at vi skal nå frem til deg med informasjon som er interessant og viktig for deg som medlem, trenger vi informasjon om deg.

Personopplysningene som er registrert vil i det vesentlige være innhentet fra den registrerte selv, men kan også være innhentet fra tredjeparter.

Ved innmelding, søknad om stipender og lignende vil du inngå en avtale om og samtykke til ulike tjenester du ønsker utover selve medlemskapet.
Informasjon om deg som er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen om medlemskap er blant annet:

 • Navn og kontaktinformasjon (e-post, adresse, telefon)
 • Fødselsnummer (nødvendig for rapportering til myndigheter)
 • Medlemsskapstype og dato for innmelding (og eventuelt utmelding)
 • Informasjon om stilling, arbeidssted, studiested og arbeidsgiver, eller opplysning om enkeltpersonforetak dersom medlemmet er selvstendig næringsdrivende
 • Opplysning om bankkonto

Din e-postadresse vil ikke uten særskilt avtale bli benyttet til andre formål enn enkel korrespondanse med sekretariatet og valgte nyhetsvarsler. Vi oppfordrer til at alle medlemmer sender sensitive personopplysninger kun som brevpost.

Dersom et medlem får juridisk bistand gjennom Dramatikerforbundet vil dokumenter av sensitiv karakter bli lagret i juridisk seksjon gjennom saksbehandlingen. Disse blir arkivert etter gjeldene rutiner for slike opplysninger.

I tillegg til dette behandler Dramatikerforbundet også opplysninger i forbindelse med følgende:

 • Søknad om medlemskap og søknad om stipend:
  Alle som søker om medlemskap i Dramatikerforbundet må sende søknad i henhold til vedtektene. Søknaden behandles i henhold til vedtektene og danner grunnlaget for medlemskapet.
 • Søknader om stipend behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for stipend og danner grunnlaget for tildeling av stipend, https://dramatiker.no/ndf-stipend/

 

Opplysning om LO medlemskap og kollektiv gruppelivsforsikring:
Den kollektive forsikringen LOfavør innboforsikring er obligatorisk og betales som en del av kontingenten.

Fordelsprogrammet LOfavør eies av LO og alle LO-forbundene, og driftes gjennom LOfavør AS. LOfavør er en del av medlemskapet ditt i Dramatikerforbundet Gjennom medlemskapet får du tilgang til både kollektive forsikringer og andre forsikringsordninger i fordelsprogrammet. LOfavør vil på vegne av LO og LO-forbundene sende deg informasjon om dine kollektive avtaler, individuelle fordeler og hvordan du kan ta i bruk fordelsprogrammet som medlem.

Som en del av ditt medlemskap vil vi sende deg:

 • Nyhetsbrev:
  Epost med elektronisk nyhetsbrev fra Dramatikerforbundet inngår i medlemskapet. Medlemmet kan når som helst stoppe abonnementet via lenke i nyhetsbrevet, eller ved å kontakte oss.
 • Viktig informasjon:
  Annen viktig informasjon som inngår i medlemskapet, for eksempel om økonomi, andre viktige forhandlinger, og informasjon om forbundet som årsmøter, uravstemning mv.
 • Invitasjon til å delta i medlemsundersøkelser med mer:
  Medlemsundersøkelser gjennomføres av og til og er viktige redskap for forbundet. Gjennom disse undersøkelsene får forbundet viktig informasjon om hva som er viktig for våre medlemmer og hvordan Dramatikerforbundet skal satse fremover. Deltagelse i medlemsundersøkelser er frivillig.
 1. Utlevering av personopplysninger

Vanligvis er det kun e-postadresse som utveksles i forbindelse med utsendelser. Vi utveksler også informasjon om medlemmer med involverte parter i forhandlinger for den enkelte medlem.

Utlevering av personopplysninger vil kun skje dersom det er nødvendig for å ivareta Dramatikerforbundets lovpålagte forpliktelser og til de formål som er beskrevet over. Eksempelvis vil personopplysninger bli utlevert i forbindelse med relevante forsikringsordninger og under forhandlinger for det enkelte medlem, samt opplysninger som leveres offentlig myndighet med hjemmel eller pålegg i lov.

Det overføres ikke personopplysninger til land utenfor Europa.

 1. Bruk av e-post og sikkerhet

Henvendelser ved bruk av felles e-postadresser kan benyttes til enkle spørsmål, og besvares hovedsakelig fortløpende med svar per e-post. Vi har foreløpig ingen avtaler om kryptert e-post eller annen sikker elektronisk post og konfidensielle og/eller sensitive opplysninger må derfor utveksles per post. Dersom det er gitt samtykke til å sende slike opplysninger pr e-post vi dette være innhentet på forhånd (GDPR art 9 jf art 6)

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send alltid sensitive eller fortrolige opplysninger med post.

 1. Andre rettigheter for den registrerte

Som medlem, tidligere medlem eller pårørende har du rett til å be om innsyn i personopplysninger som er lagret om deg. Du har også rett til å be om korrigering eller sletting av personopplysninger. Vi vil besvare slike henvendelser så fort som mulig og senest innen 30 dager.

 1. Klager

Eventuelle klager på Dramatikerforbundets behandling av personopplysninger kan rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no.

 1. Avslutning

Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside Vesentlige endringer i denne personvernerklæringen vil bli publisert på vår nettside og forøvrig sendes informasjon av betydning som nevnt ovenfor  på e-post til medlemmene.

Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser vedrørende personvern knyttet til vår virksomhet, kan du ta kontakt med en av våre advokater på post.advokat@dramatiker.no

_____

(1) General Data Protection Regulation (2016/679)

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no