Avtalene

Om forbundets avtaler

Forbundets oppgave er å ivareta åndsverkloven og regulere bruken av den gjennom avtaler vi inngår på vegne av vår bransje og medlemmer. Disse avtalene er til bruk for alle våre samarbeidsparter.

Teater-, film- og fjernsynssektoren har forandret seg atskillig i løpet av de siste årene. En sentral oppgave for Norske Dramatikeres Forbund (NDF) er arbeidet for å forsvare opphavsretten og forfatternes kunstneriske og økonomiske interesser. Har du spørsmål vedrørende kontrakter og avtaler, så ta kontakt med oss – husk at en signert kontrakt som regel vil være bindende.

Åndsverkloven

Innføring i åndsverkloven (pdf)
Om opphavsrett og avtaler – sentrale ord og begreper (pdf)

FORVALTNINGSAVTALEN

Forvaltningsavtalen skal sikre at dramatikerne får sin andel av fortjenesten når en tredjepart bruker verkene til dramatikerne.

Forvaltningskontrakt brev (pdf)

FILM

Rammeavtale mellom NDF, på vegne av de skjønnlitterære forfatterorganisasjonene og Norske film- og tv-produsenters forening (NFTVPF) vedrørende overdragelse av film-, produksjons- og visningsrett fra forfatter til produsent.

Filmavtale 2005 justert 2018
Last ned normalkontrakt, manusrett (word)
Last ned normalkontrakt, filmrett (word)

TV-DRAMA (ANDRE ENN NRK)

Rammeavtalen for TV-drama (for andre produsenter enn NRK) er sagt opp og skal reforhandles.

Anbefalte midlertidige avtalemaler for TV-drama
Avtalemal for serieskaper/hovedforfatter (pdf)
Avtalemal for episodeforfatter (pdf)

NRK (TV)

Rammeavtalen mellom Norske Dramatikeres Forbund og NRK ble undertegnet 17. desember 2019. Avtalen regulerer vilkårene for oppdrag og overdragelse av endrings-, produksjons- og utnyttelsesrett for dramatiske audiovisuelle verk fra forfatter til NRK. Avtalen gjelder fra 01. januar 2020 og til den blir oppsagt av en av partene med minst 6 måneders skriftlig varsel.

Last ned Rammeavtalen (pdf)
Last ned Normalkontrakt, hovedforfatter (pdf)
Last ned Normalkontrakt Episodeforfatter (pdf)

NRK (DAB-RADIO)

Tidsbegrenset avtale, inngått mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene og NRK, som regulerer kompensasjon for sender i DAB-radio. Avtalen er forlenget ut året 2009.
Last ned DAB-avtalen (pdf)

NRK (NRKSUPER)

NRKSuper-avtalen er en tidsbegrenset avtale, inngått mellom de skjønnlitterære skribentorganisasjonene og NRK, som regulerer bruk av arkivmateriale i kanalen.
Last ned NRKSuper-avtalen (pdf)

TEATER (NTO)

Avtalen med NTO er oppsagt. Ved avtaleinngåelse med teatrene anbefales å benytte avtaleteksten i den gamle rammeavtalen med NTO. Vi anbefaler at honoraret settes til kr 300 000,- som reflekterer det som ville vært en normal årlig prisjustering etter at grunnhonoraret sist ble justert. Kontakt forbundet ved spørsmål.

TEATER (UTENOM NTO)

Avtale mellom dramatiker/scenetekstforfatter og produksjonsenhet som ikke er medlem av NTO.
Last ned avtalen (word)
Last ned vedlegg 1: Opsjonsavtale (word)
Last ned vedlegg 2: Definisjoner og forklaringer (pdf)

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Akershus fylkeskommune har inngått avtale med Kunstnernettverket. Det er ventet at flere fylker i DKS-nettverket vil følge opp avtalen, men dette krever at Kunstnernettverket fremforhandler individuelle avtaler med hvert fylke.

DKS Rammeavtale 

DEN UNGE SCENE (DUS)

DUS

HISTORISKE SPILL

Det finnes ingen rammeavtale for historiske spill, men Dramatikerforbundet har laget et forslag med utgangspunkt i tidligere avtale med NTO.

Forslag til avtale, historiske spill

DRAMAS

Avtalen for amatørteaterfeltet om formidling av oppfrelsesrettigheter, digitale manus og noter, samt presentasjon via internett.

Avtalen med Dramas

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no