La oss snakke om det


Boracco nyeste test

Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Tittelen på den nye store kunstnerundersøkelsen som ble lagt frem for kulturdepartementet i går, peker mot en mulig ny borgerlig kunstpolitikk.  For kunstens autonomi, må nok her forstås i kontekst av Widveys varslede frihetsreform og overordnede mål om sette kunstnerne fri fra staten.

Mandatet for undersøkelsen var klart.  Kartlegge kunstnerøkonomien.  I det ligger en vurdering av alle inntektskilder fra kulturråd til vederlag, samt å se på hvor stor del av kunstnernes inntekter som kommer fra deres kunstneriske produksjon.  Telemarksforskning ble engasjert for å gjøre den store brede undersøkelsen blant enkeltkunstnere. Der ble det kartlagt årslønn for 2013, samt hvor den enkelte fikk sine inntekter fra. Utredningen bygger på disse tallene, samt på samtaler og skriftlige innspill fra kunstnerorganisasjoner, fond og tilsvarende.

Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved resultatene vedr. inntekter. Av om lag 21 500 medlemmer i kunstnerorganisajoner som fikk mail fra Telemarksforkning, var det kun 1944 som ga opplysninger om sin inntekt. Altså under 10%.

Til sammenlikning, svarte  57 % av de spurte, på Dramatikerforbundets medlemsundersøkelse fra 2013.

Med et så bredt utvalg for analyse av inntekt, kan vi med sikkerhet si at resultatene gjenspeiler virkeligheten.   – En virkelighet som er svært fjern fra det vi kan lese i gårsdagens rapport.  Gapet mellom vårt resultat og deres om gjennomsnittsinntekt er på hele 80%.

Rapporten konkluderer altså med at dramatikere tjener 80% mer i 2014 enn vår undersøkelse fra 2013 viste.

Et slikt avvik er alvorlig, og viser med tydelighet at det nok også er grunn til å stille spørsmål ved en del av konklusjonene.

KunstnerrapportenHer i forbundet, må vi nå sette oss bedre inn i både grunnlaget for og selve rapporten.  – Så må vi fortsette å snakke med politikerne om det vi finner, i motsetning til hva rapportens forside sier oss.   Det er kanskje ikke med hensikt – men verket som er avbildet har tittelen Let`s not talk about it. 

To be continued,

Monica Boracco

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2021 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no