Kulturbudsjettet 2020


Til sammen bevilges det for kommende periode 19.9 milliarder kroner over kulturbudsjettet, noe som er en økning på 6,7% etter at NRK har kommet inn med en post på 5,7 milliarder som erstatning for tv-lisensen.

Rausere og mer moderne. Det er stikkord kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande bruker for å beskrive kulturbudsjettet. Hun innleder med budsjettets overordnede mål som er at institusjonene bestandig må strekke seg etter å nå flere, å nå andre enn dem som allerede deltar på kulturarrangementer.

Til sammen 37 nye stipendhjemler

Fem nye langvarige stipender og 32 nye arbeidsstipend.

Samlet foreslås det en bevilgning på om lag 209 mill. kroner på posten. Det er en økning på ca. 15,6 mill. kroner fra 2019.

Regjeringen foreslår å etablere 32 nye arbeidsstipendhjemler, og det er foreslått å øke arbeidsstipendets størrelse med 8 583 kroner, noe som utgjør en økning på 3,2 prosent.

Stipendenes størrelse foreslås økt fra 268 222 kroner til 276 805 kroner, mens antallet hjemler økes fra 485 til 490.

Arbeidsstipend

Det foreslås 532 ordinære arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Utvalget for statens kunstnerstipend fastsetter antall kvoter fordelt mellom ordinære arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere.

Arbeidsstipendets størrelse foreslås økt fra 268 222 kroner til 276 805 kroner, mens antallet hjemler foreslås økt fra 500 til 532.

Garantiinntekter og langvarige stipend:

Det foreslås en bevilgning på om lag 155 mill. kroner. Utover økning i stipendsatsene er det i budsjettforslaget innarbeidet midler til fem nye langvarige stipender.

Bevilgningen skal dekke utgifter ved totalt 118 garantiinntekter og 372 stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere i 2020. I løpet av 2020 vil det bli frigjort totalt 32 hjemler som kan tildeles som stipend fra måneden etter at de blir frigjort.

Strømmetjenestene må bidra til norsk produksjon

– I statsbudsjettet vil vi nå foreslå å innføre et krav til alle som leverer strømmetjenester i Norge, at en viss andel av det de leverer skal være norske produkter.

KUD valgte modellen som innebærer at strømmeselskapene forplikter seg til å investere i norske produksjoner – ikke den som også var foreslått, der man innfører en investeringsavgift eller en såkalt strømmeavgift.

En medfinansieringsplikt er et velegnet virkemiddel. En plikt til å investere et beløp som står i forhold til norsk omsetning, vil innebære at aktørene selv rår over midlene. De vil stå fritt til å kanalisere midlene inn i produksjoner de selv ønsker å vise», sier Grande til Kampanje.

– Jeg har ikke gått inn for en avgift, fordi det ville vært mer inngripende overfor aktørene. De ville ha måttet overføre penger til staten som deretter ville blitt fordelt etter andre kriterier og prioriteringer enn de som betaler avgiften ville ha lagt opp til.

  • Den nærmere innretningen av forslaget vil bli lagt fram i et høringsnotat.

Distriktsprofil på filmpolitikken

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til dataspillfeltet med 10 mill. kroner, som skal fordeles med 7 mill. kroner til Filmfondet og 3 mill. kroner til de regionale filmvirksomhetene. I tillegg foreslår regjeringen å øke vektingen av dataspill i eksisterende fordelingsmodeller for statlige tilskudd til regionale filmsentre og filmfond.
  • Regjeringen foreslår å bevilge vel 110 mill. kroner til regionale filmvirksomheter. Det er en økning på nær 18 mill. kroner fra 2019 inkludert 3 mill. kroner forbeholdt dataspill. I tillegg foreslår regjeringen å øke tilskuddet til International Sámi Film Institute med 2,5 mill. kroner.

Økningen til filmfondet på 1,35% er i realiteten et kutt, da det ikke når opp til forventet lønns- og prisvekst på omlag 3%.  Det kan vi ikke være fornøyd med.

Scenekunstfeltet

De Nasjonale institusjonene

Regjeringen vil styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling. Som et ledd i dette er det i bevilgningsforslaget innarbeidet økte tilskudd på 2,2 mill. kroner til Det Norske Teatret til videreføring av aktiviteten på Rommen Scene, samt 0,5 mill. kroner til Oslo-Filharmonien og 1,4 mill. kroner til Dansens Hus.

De regionale institusjonene

I bevilgningsforslaget til de regionale institusjonene, er det innarbeidet en økning på 0,7 mill. kroner i tilskuddet til Carte Blanche for å styrke kompaniets kunstneriske aktivitet og utvikling. Videre er det i tilskuddet til Sogn og Fjordane Teater innarbeidet en økning på 1 mill. kroner til Nynorskhuset i Førde, jf. omtale av regjeringens satsing på språktiltak under del I. I tilskuddet til Teater Innlandet er det innarbeidet en økning på 1,5 mill. kroner til å styrke turnéaktiviteten i regionen, jf. omtalen av regjeringens satsing på kulturelt mangfold under del I.

Solid økning til Balansekunst

Balansekunst er et samarbeid mellom over 70 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Balansekunst får økt bevilgningen sin fra 1,5 millioner i inneværende år til 2,3 millioner i 2020.

Kulturbudsjettet 2019 – 2020 >> (pdf)

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no