Innspill til Mediemeldingen


Dramatikerforbundets innspill til Meld St. 17 (2018-2019)  – «Mangfald og armlengdes avstand»

  1. Innledning

Dramatikerforbundet anser det som positivt at Regjeringen presiserer NRKs stilling som en viktig fellesinstitusjon i Norge. Dramatikerforbundet støtter opp om nødvendigheten av å sikre NRK som en ikke- kommersiell aktør. En forutsetter at NRK for fremtiden vil fortsatt kunne levere høy-kvalitets dramaproduksjoner, underholdning og dokumentarer.

Det er kanskje selvsagt, men vi vil uansett støtte målet om at NRK skal sikres som et ikke-kommersielt kringkastingstilbud av høy kvalitet, men meldingen er uklar på hvordan dette kan sikres samtidig som at NRK ikke svekker aktivitetsgrunnlaget til medium som henter inntektene sine i markedet.

  1. Om fribrukslisens

Det er i melding anført at det skal vurderes om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten, skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens. For våre medlemmer er opphavsrett og vederlagsrett en viktig inntektskilde. Opphavsretten er under sterkt press og det er en stadig mer tilspisset kamp om rettigheter. Og selv om vi har en ny åndsverkslov som sikrer opphaver et rimelig vederlag for en overdragelse av rettigheter, er det fortsatt en kamp om hva vederlaget skal være og omfang i tid og sted. Våre inntekter går stadig nedover som følge av krav om stadig større utkjøp av rettigheter for lavere pris. Dersom NRK skal tilgjengeliggjøre verk under en frilisens vil presset på opphavere øke fordi inntektene på den andre side ikke sikres.

Vi mener derfor, i likhet med Creo, at NRK må respektere opphavsrett og nærstående rettigheter, og at NRK, både som arbeidsgiver og som oppdragsgiver, ikke erverver flere rettigheter enn det som er nødvendig for at ansettelsesforholdet eller oppdragsforholdet skal nå sitt formål.

Opphaver og rettighetshaver skal ha reell adgang til å tidsbegrense NRKs utnyttelsesrett. Både når NRK selv produserer programmer og når programproduksjoner settes ut på oppdrag, skal rettighetshavere, herunder eksternt produksjonsselskap, ha reell adgang til å forbeholde seg sine rettigheter til tredjeparts bruk, herunder bruk som skjer i henhold til beskrivelse i åndsverklovens avtalelisensbestemmelser. Med tredjeparts bruk menes bruk som foretas av andre enn kringkasteren selv, herunder videresending i kabel, catch-up og lignende tjenester, offentlig fremføring eller overføring av kringkastingsprogrammer og kopiering med henblikk på tilgjengeliggjøring for seere.

Dramatikerforbundet mener derfor at det i den nye NRK plakaten må spesifiseres at NRK må respektere opphavernes enerett og at kjøp av rettigheter ikke skal gå utover deres rett til å få betalt vederlag for løpende bruk og at kun de nødvendige rettigheter overdras for en tidsbegrenset periode mot et rimelig vederlag.

  1. Om eksterne NRK bestillinger

Videre vises til punkt 8.2.7 vedrørende ønske om økt effektivitet ved at NRK skal fortsette med større volum av bestillinger fra eksterne produsenter. Der fremgår det at NRK de siste årene nesten har tredoblet bestillinger av eksterne produksjoner.

Produksjonene får støtte fra kilder som er forbeholdt private produsenter. Når produksjoner flyttes fra NRK internt til eksterne produsenter blir det flere produksjoner som konkurrer om de samme midlene tildelt gjennom NFI og derved blir den totale potten som går til produksjon redusert fordi NRKs økonomiske bidrag er marginalt sammenlignet med det produksjonsselskap må hente av eksterne midler. I finanseringen av et prosjekt er NFI-støtte ofte avgjørende for at kommersielle aktører skal bli med i prosjektet. Det antas derfor at det reduserte interne produksjonsvolum som en slik effektivitetsomlegging utgjør ikke reduserer den totale støtten produsenter har tilgang til og at NRK – som med statsstøtte, «slipper unna» med et svært lavt bidrag til produksjonsstøtte.

  1. Allmennkringkasting og annen TV-distribusjon – en viktig inntektskilde for rettighetshavere

Rettighetshaverne har i mange år hatt avtaler med TV-distributører som gir dem rett til å sende innhold i TV-kanaler ut til sine kunder. Dramatikerforbundets medlemmer, som står for selve grunnstenen i enhver dramaproduksjon, har i utgangspunktet rett til rettighetsvederlag for dette.

Regjeringen ønsker med den nye åndsverkloven å styrke kunstnernes mulighet til å leve av sin virksomhet. Slik situasjonen er i dag ser vi derimot at inntog av internasjonale distributører og kringkastere på det norske marked har medført stort press på den enkelte manusforfatter fra produsenter, kringkastere og distributører som ønsker å forhåndsfrikjøpe rettigheter til evig eller langvarig bruk, på kjente og ukjente plattformer.

Konsekvensen av slike avtaler om frikjøp er at opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter av TV-innhold ikke får ta del i den inntektsstrømmen som kommer inn fra TV-distributører som Telenor, Get, Altibox, RiksTV som har betalende abonnenter.

Dramatikerforbundet, i likhet med Creo, mener at når nye avtaler for kommersiell allmennkringkasting på TV lyses ut, må det stilles som vilkår at vedkommende kringkaster respekterer åndsverkloven og gir rettighetshavere som ønsker det en reell mulighet til å forbeholde seg rettighetene til utnyttelse på andre ledd i verdikjeden. Dette gjør seg særlig gjeldende om det foreslås å gi en kommersiell allmennkringkaster økonomisk støtte for å drive allmennkringkasting. Det blir urimelig dersom Staten på den ene siden foreslår en styrking av opphavsretten, mens den på den annen side gir offentlig pengestøtte til en aktør som direkte eller indirekte bruker den offentlige støtten til å frikjøpe rettigheter mot rettighetshavernes vilje.

Oslo, 07.05.2019
Monica Boracco
Forbundsleder, Dramatikerforbundet

Her kan du lese mediemeldingen >>

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 278 188

Dramatikerforbundet © 2020 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no