Innspill til endringer i åndsverkloven


Vi har vært på Stortinget for å legge frem Kunstnernettverkets innspill til endringer i den nye åndsverkloven.

Kunstnernettverkets innledning til Familie- og kulturkomiteen, Stortinget 16. mars 2018:

Prop. 104 L (2016–2017) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Kunstnernettverket sender med dette over konkrete forslag til endringer i en del lovparagrafer. Vi mener at disse lovtekstene i proposisjonen ikke ivaretar hensynet til skapende og utøvende kunstnere på en god nok måte. For så vidt starter en uheldig vridning allerede i forslaget til lovens formålsbestemmelse, som legger for liten vekt på at opphaverne må sikres et vern og for stor vekt på beskyttelse av pengeinvestorers interesser. Åndsverkloven skal utformes slik at opphavere minimum er sikret det vern som Norge er forpliktet til gjennom internasjonale regelverk, slik som Bernkonvensjonen, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og diverse EU-direktiver. Et godt vern er essensielt for å sikre et høyt nivå på fortsatt norsk åndsverkproduksjon.

Forslag til både endringer av lovtekst og til komiteens merknader følger vedlagt paragraf for paragraf, med noen etterfølgende, utfyllende merknader fra vår side. Når det gjelder § 43 er det bare utfyllende merknader, i det vi viser til at Kunstnernettverket står sammen med Kopinor, Norwaco, TONO, BONO, Gramo og Rettighetsalliansen om et felles innspill til komiteen.

Kort oppsummert har vi begrenset oss til å foreslå slike endringer:

§ 71 må tas ut av loven i sin helhet, fordi den vil svekke opphavernes stilling

§ 69 må styrke opphavernes stilling når det vederlaget som opprinnelig er avtalt ikke står i et rimelig forhold til den bruken av åndsverkene som faktisk finner sted innenfor vernetiden

§ 67 må presisere at erververen har en bevisbyrde for påstått omfang av rådighetsoverdragelser

§ 5 må styrke retten til navngivelse

§ 43 overføring av åndsverk i ordinær klasseromsundervisning må anses som vederlagspliktig bruk

Innspillene i sin helhet (pdf) >>

Selv med de endringene vi ønsker implementert i loven er både § 67 og § 69, vanskelige å etterprøve, særlig med den økonomiske skjevheten som ofte eksisterer i opphaver- erverver forhold.
Kunstnernettverket vil derfor oppfordre komiteen om å anmode departementet til å utrede en egnet tvisteløsningbestemmelse, gjerne med en egen tvisteløsningsnemd. Vi viser i sammenhengen til EU-kommisjonens forslag til revidert opphavsrettsdirektiv § 14 til § 16.

Støtteerklæring fra forbundene i Nordisk Dramatikerunion >>

 

Legg inn kommentar

Vennligst oppgi ditt navn

Ditt navn er påkrevd

Vennligst oppgi en gyldig epostadresse

En epostadresse er påkrevd

Vennligst legg inn din melding

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Epost: post@dramatiker.no
Org nr: 971 287 188

Dramatikerforbundet © 2019 Alle rettigheter. | Personvernerklæring | Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.

WordPress fra wp-hosting.no