Stipend/vederlag

DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND

Stipendene tildeles etter søknad og behandles av stipendkomiteen. I tildelingene tas det særlig hensyn til søkers begrunnelse og prosjektets sannsynlige gjennomførbarhet, tidligere produksjon og evt. tidligere stipendtildelinger. Tildeling er ikke avhengig av medlemskap i forbundet. Se også generelt om stipend.

Noen råd før du forfatter stipendsøknaden

Søknadsfrist for stipendrunden 2017: 18. oktober kl. 1300.

Før du starter å fylle inn skjemaet, ha CV’en din klar i pdf-format slik at denne lett kan lastes opp.

Klikk på det stipendet du ønsker å søke på (hvitt felt viser hvilket stipend som er åpnet). Når du har søkt vil du få en beskjed på skjermen om at søknaden er sendt. Hvis du ikke ser meldingen, sjekk at du er i rett fane. Kvitteringen på skjermen slettes når du går ut av siden, men uansett, og viktigst, du får en kvittering også på e-post når søknaden er mottatt hos oss. Det kan ta noen minutter før du mottar beskjeden, så gi det litt tid – og sjekk også spam-filteret – før du evt. kontakter oss om noe mangler.

ArbeidsstipendHonnørstipend
Dramatikerforbundet har 10 løpende arbeidsstipend (1 – 3 år). Stipendet skal gi dramatiker anledning til å arbeide med skriveprosjekt eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Arbeidsstipendet tildeles fra ett til tre år etter omfanget av arbeidsplan(er)/skriveprosjekt(er). Dramatikere som mottar arbeidsstipend kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %. Søknad om fornyet arbeidsstipend må begrunnes særskilt. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. I 2016 utgjorde stipendet kr 230 000.

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Stipendet skal muliggjøre reiser eller studier som dramatiker har nytte av i sitt kunstneriske virke og kan søkes etter fylte 60 år. Bruk av stipendet skal rapporteres i etterkant på eget skjema. Stipendpotten er på kr 150 000 og ble i 2016 fordelt på 2 stipend á kr 75 000. 

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

VEDERLAG

For å kunne søke vederlag må dramatiker og verket/verkene det skal søkes vederlag for først være registrert i Manusbanken. For å kunne registrere verk i Manusbanken kreves brukernavn og passord. Ta kontakt med forbundet dersom du ikke har innloggingskode fra før.

Vederlag kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet. Det kan kun søkes vederlag for 1. gangsoppføringer.

Det finnes to individuelle vederlagstyper som utbetales via forbundet: Forbundets individuelle vederlag og Privatkopieringsvederlaget. En søknad pr. verk holder selv om verket skulle kvalifisere til begge vederlagene.

Ordinær søknadfrist: 1. februar hvert år
For forfattere av Hotel Cæsar-episoder: 1. april 2017 (se under)

Hotel Cæsar
For episodeforfattere av serien (siden oppstart og t.o.m. 2016) vil fristen for å innrapportere for vederlag være 1. april. Dette fordi det må gjøres tilpasninger i Manusbanken som ikke er riktig på plass, men vil være det i løpet av februar. Vi gir beskjed når klart! Retningslinjer med forklaringer og eksempel på hvordan regne ut prosentandel av episoder vil bli utarbeidet.

Ta kontakt med forbundet om du har spørsmål til hvordan registrere verk i Manusbanken og/eller innrapportering for vederlag.

Informasjon om de ulike vederlagene:

Forbundets individuelle vederlag (NDF-vederlaget)PrivatkopieringsvederlagHvilke verk/oppføringer gir hvilke vederlagRegistrering og innrapportering av verkPoengnøkkel
Vederlaget søkes på bakgrunn av førstegangsoppføring av profesjonelt verk (fiksjon) på norsk eller samisk tilgjengeliggjort for offentligheten. Dette er et kulturpolitisk vederlag for å styrke norsk og samisk som språk, og genereres som følge av Lov om bibliotekvederlag. Vederlaget kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet og søkes via Manusbanken.

MERK: Skal du registrere et verk med flere forfattere skal dette registreres under «Titler med flere forfattere». Dersom dette ikke gjøres, vil det ikke bli vurdert for vederlag. Spill av veiledningsvideo her. Dette gjelder ikke Hotel Cæsar-forfattere. Se nærmere informasjon i Manusbanken under ‘For dramatiker.’

Vederlaget søkes på bakgrunn av oppføring i Norge av profesjonelt verk (fiksjon og/eller fakta).
Gjennom endring i åndsverkloven ble det i 2005 bestemt at rettighetshavere skal gis kompensasjon for lovlig, privat kopiering. Kompensasjonen skjer dels kollektivt  (via Fond for lyd og bildes støtteordninger) og dels individuelt gjennom forvaltningsorganisasjonen Norwaco. Dramatikere kan søke privatkopieringsvederlag dersom de har skrevet og fått oppført verk som med sannsynlighet kan ha vært privatkopiert. Teateroppføringer og dramatikk i bokform teller ikke, mens film og tv-drama, radioteater samt musikkvideo, faktaprogram og underholdningsprogram gir vederlag.

Vederlaget kan søkes uavhengig av medlemskap i forbundet og søkes via Manusbanken.

  • Har du f.eks. en sceneoppføring og/eller dramatikk utgitt i bokform som er innkjøpt av Kulturrådet (Innkjøpsordningen), kan du søke forbundets individuelle vederlag, men ikke privatkopieringsvederlag.
  • Er verket en film, en tv-produksjon, et hørespill kan både forbundets individuelle vederlag og privatkopieringsvederlag søkes.
  • Har du laget et faktaprogram eller skrevet manus i et underholdningsprogram (altså ikke tilhørende fiksjonsfilm/-tv eller hørespill over) kan kun privatkopieringsvederlag søkes.
  • Det gis ikke vederlag for oppføringer i utlandet såfremt oppføringen ikke er på norsk eller samisk.
For å innrapportere verk for vederlagsberegning, må verket på forhånd være registrert i Manusbanken. Innloggingskoder fås ved henvendelse Dramatikerforbundet. Når du har skaffet deg innloggingskodene og går i gang tar systemet deg skritt for skritt gjennom registreringen. Har du problemer, sjekk ‘spørsmål og svar’ på forsiden av Manusbanken. Det er frivillig om en i tillegg til å registrere verket samtidig vil legge inn manuset (i pdf) i Manusbanken og er ingen betingelse for å søke vederlag.

Vederlag beregnes etterskuddsvis. Det betyr at når det søkes vederlag innen den årlige fristen i f.eks. 2016, og som gjaldt verk oppført t.o.m. 2015 evt. tidligere for verk som ikke alt er søkt vederlag for, utbetales vederlag om høsten samme år .

Produksjoner fra tidligere enn 1992 kan registreres i Manusbanken, men kan ikke søkes vederlag for.

Vederlag baseres på et poengsystem, se poengnøkkel. Uttelling pr. poeng vil variere. Vederlagets årlige størrelse avhenger av antall kroner til fordeling på antall poeng.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.