Andre tilskudd

I tillegg til årlige stipend og vederlag kan dramatikere fortløpende søke tilskudd til utgifter relatert til sine dramatikerprosjekt.

Klikk på type tilskudd for mer informasjon.

UTVIKLINGSTILSKUDDBRUK AV MANUSKONSULENTTILSKUDD TIL OVERSETTELSEFormål, oversetterstøttenRetningslinjer, oversetterstøttenSøknadsskjema, oversetterstøtten

Retningslinjer:

  • Formålet med tilskuddet er å bidra til den enkelte dramatikers kunstneriske utvikling.
  • Tilskudd kan gis til deltakelse på kurs, seminarer inkludert festivaler samt ved egen premiere i utlandet. Støtten søkes på eget skjema og gjelder reise, opphold og deltakeravgift/inngangsbilletter på rimeligste måteKost dekkes ikke.
  • Søknadsfrister er 15. februar, 15. april, 15. juni og 15. august. Så fremt det finnes midler igjen etter siste tildeling i august kan støtten fortsatt søkes. Søknadene blir behandlet av styrets AU.
  • Forbundet dekker 2/3 av utgiftene, oppad begrenset til kr 15 000 pr. år pr. dramatiker. Alle utgiftene må dokumenteres.
  • Utbetaling av tilskuddet skjer etter gjennomført prosjekt. Dersom det allerede er gitt tilsagn om tilskudd skal reiseregning med bilag sendes forbundet senest 2 uker etter prosjektet er gjennomført. Ved søknad i etterkant av et prosjekt benyttes søknadsskjemaet vedlagt kopi av dokumenterte utgifter.

Det minnes om at tilskuddet er en fast årlig  sum fastsatt av årsmøtet, i 2017 totalt kr 150 000, og tildelinger utover dette gjøres normalt ikke.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med forbundet.

Retningslinjer:

  • Tilskudd til honorar kan kun søkes av medlemmer av forbundet
  • Dramatikerforbundet gir tilskudd til honorar for konsulentuttalelse på et ferdig førstemanuskript.
  • Tilskudd gis kun én gang til samme verk
  • Dramatiker sender rapport til Dramatikerforbundet på eget skjema. Rapporten skal gjøre rede for hva tilskuddet er benyttet til med beskrivelse av arbeidsform, ca. 1/2 side.
  • Det skal ikke gå mer enn 3 måneder fra tilsagn er gitt til rapport mottas i forbundet

Honoraret fastsettes av årsmøtet. P.t. kr 5 000.
Det minnes om at tilskuddet er en fast årlig  sum fastsatt av årsmøtet, i 2017 totalt kr 70 000, og tildelinger utover dette gjøres normalt ikke.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med forbundet.

Søknadsskjema, manuskonsulentbistand (pdf)

Rapportskjema, manuskonsulenttilskudd (pdf)

Skjemaene er lagret i pdf-format. Last ned gratis programvare som leser pdf-filer:


In English

Retningslinjer:

Dramatikerforbundet kan tildele støtte til oversettelse av nyere, norske dramatiske verk til alle språk.
Du trenger skriftlig bekreftet interesse fra produsent/arrangør eller agent utenfor Norges grenser, og en profesjonell oversetter for å kunne søke.
I tillegg til å støtte oversettelse til full produksjon støttes også oversettelser av verk til promotering og lesning, samt oversettelse av synopsis til presentasjon. Oversetter, dramatiker eller produsent kan søke. Det er Kulturdepartementet via NORLA – Norwegian Literature Abroad – som finansierer ordningen. Hovedsiktemålet for støtten er å bidra til at norsk dramatikk oppføres/produseres i utlandet.

Søknadsfrister: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november. Mottakere av oversetterstøtten plikter å rapportere på eget skjema om hvilke resultater støtten har gitt.

Dramatikerforbundet ønsker å synliggjøre ordningen med oversetterstøtte, og ikke minst oppfordre dramatikerne til å bruke  ordningen. Forbundet skal ikke opptre som agent for dramatikere, men gjennom å oppfordre til aktiv bruk av ordningen, vil vi bidra til å vise at det blant norske dramatikere er et mangfold av stemmer som fortjener å bli hørt utover Norges grenser!

Tekstene som har fått oversetterstøtte er for alle målgrupper og er alt fra filmmanuskripter, filmsynopsis, tekster for figurteater, scenetekster til full produksjon, men også til iscenesatt lesning, vanlig lesning, produksjonsvurdering og promotering, blant  annet for flere dramatikere samlet.

Alle søknader vurderes av oversetterutvalget som velges for en periode på to år blant Dramatikerforbundets medlemmer. Utvalget har fire tildelingsmøter i året.

Fra 2006 er støtte til oversettelser gitt for at norske dramatiske verk bla. skal kunne leses på engelsk, fransk, tysk, rumensk, polsk, russisk, kroatisk, portugisisk, japansk, spansk, makedonsk, svensk, amerikansk-engelsk, italiensk, ungarsk, bulgarsk, nederlandsk, albansk, farsi, tsjekkisk og kinesisk.

Profesjonelle teatre/produsenter som ønsker å oversette norsk dramatikk til et annet nordisk språk, kan også søke støtte om dette via et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske lands formidlere av skjønnlitteratur og Kulturkontakt Nord (Nordisk Ministerråd). Les mer

Gjelder søknaden støtte til oversettelse av dramatikk som skal utgis i bokform, skal søknaden rettes til NORLA 

Kulturdepartementet gir hvert år, via NORLA, en sum til oversettelse av nyere, norsk dramatikk for scene, film, radio og TV. Støtte gis ikke til oversettelse av klassiske verk.

Ordningen administreres av Norske Dramatikeres Forbund gjennom Oversetterutvalget. Gjelder søknaden oversettelse av norsk dramatikk som skal utgis i bokform, kan støtte søkes direkte fra NORLA. Hovedsiktemålet med oversetterstøtten er å bidra til oppføring/produksjon av norske dramatiske verk i utlandet. Utvalget kan vanligvis ikke fullfinansiere oversettelser.
Dette betyr at søker som regel – også når prosjektet kvalifiserer til full oversetterstøtte – i tillegg må søke annen finansiering.

Ordinær støtte til full oversettelse kan gis der det er oppnådd kontakt med institusjon/produsent eller personer som ønsker å presentere verket, slik at verket har en reell mulighet til å bli oppført. «Letter of intent» eller annet skriftlig fra produsent skal vedlegges når søknaden gjelder oppføring.

Promoteringsstøtte kan gis til kortfattet presentasjon av verk i form av synopsis og/eller utdrag av verk.
I særskilte tilfeller gis også promoteringsstøtte til full oversettelse av verk. Det er en forutsetning for slik støtte at oversettelsen er til et språk med stor utbredelse, og at det finnes utenlandsk interesse for verket.

Det er et varierende antall søknader i hver søknadsrunde. I de tilfeller hvor søknadsmassen er stor, må utvalget prioritere de søknadene som medfører produksjon – i noen tilfeller også redusere den enkeltes støtte for at flere kvalifiserte søkere skal få støtte.

Oversetterutvalgets vurdering baserer seg i stor grad på søkers opplysninger.

Det er derfor viktig at alle spørsmål i søknadsskjemaet besvares.

Manus til verket det søkes oversetterstøtte til skal leveres elektronisk.

Kontrakt skal være undertegnet av partene innen seks uker etter tilsagn om støtte. Hvis så ikke er skjedd, bortfaller støtten og ny søknad må evt. sendes.

Hvis verket, etter å ha fått støtte til oversettelse, blir oppført i utlandet, skal det fremgå av program, plakat o.l. at oversettelsen er støttet av

Norske Dramatikeres Forbund. Innen ett år etter tildelt støtte skal dramatiker og/eller oversetter rapportere – på eget skjema – resultatet av oversetterstøtten. Det vil ikke bli utbetalt nytt støttebeløp før rapport er levert.

Fristene for søknad om oversetterstøtte er fire ganger i året 15.02, 15.05, 15.09 og 15.11.

Søknadsfrist 4. runde er utløpt. Neste frist: 15.februar 2018. Skjema kommer.

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.