Andre tilskudd

I tillegg til årlige stipend og vederlag kan dramatikere fortløpende søke tilskudd til utgifter relatert til sine dramatikerprosjekt.

Klikk på type tilskudd for mer informasjon.

UtviklingstilskuddManuskonsulenttilskuddTilskudd til oversettelse av ny norsk dramatikk

Retningslinjer:

  • Formålet med tilskuddet er å bidra til den enkelte dramatikers kunstneriske utvikling.
  • Tilskudd kan gis til deltakelse på kurs, seminarer inkludert festivaler samt ved egen premiere i utlandet. Støtten søkes på eget skjema og gjelder reise, opphold og deltakeravgift/inngangsbilletter på rimeligste måteKost dekkes ikke.
  • Søknadsfrister er 15. februar, 15. april, 15. juni og 15. august. Så fremt det finnes midler igjen etter siste tildeling i august kan støtten fortsatt søkes. Søknadene blir behandlet av styrets AU.
  • Forbundet dekker 2/3 av utgiftene, oppad begrenset til kr 15 000 pr. år pr. dramatiker. Alle utgiftene må dokumenteres.
  • Utbetaling av tilskuddet skjer etter gjennomført prosjekt. Dersom det allerede er gitt tilsagn om tilskudd skal reiseregning med bilag sendes forbundet senest 2 uker etter prosjektet er gjennomført. Ved søknad i etterkant av et prosjekt benyttes søknadsskjemaet vedlagt kopi av dokumenterte utgifter.

Det minnes om at tilskuddet er en fast årlig  sum fastsatt av årsmøtet, i 2016 totalt kr 150 000, og tildelinger utover dette gjøres ikke. Dersom tvil om det er midler igjen, ta kontakt med forbundet.

Søk utviklingsstøtte (pdf)

Skjemaene er lagret i pdf-format. Last ned gratis programvare som leser pdf-filer:

Dersom tilsagn om støtte er gitt, skal reiseregning sendes inn seneste innen 2 uker etter endt prosjekt/reise. Kopi av kvitteringer skal legges ved reiseregningen. Bilagene skal nummereres og korrespondere med utgifter listet opp i reiseregningen. Overstiger endelige utgifter det beløpet som det er gitt tilsagn om å dekke, vil ikke det overskytende automatisk dekkes.

Last ned reiseregning

Retningslinjer:

  • Tilskudd til honorar kan kun søkes av medlemmer av forbundet
  • Dramatikerforbundet gir tilskudd til honorar for konsulentuttalelse på et ferdig førstemanuskript.
  • Tilskudd gis kun én gang til samme verk
  • Dramatiker sender rapport til Dramatikerforbundet på eget skjema. Rapporten skal gjøre rede for hva tilskuddet er benyttet til med beskrivelse av arbeidsform, ca. 1/2 side.
  • Det skal ikke gå mer enn 3 måneder fra tilsagn er gitt til rapport mottas i forbundet

Honoraret fastsettes av årsmøtet. P.t. kr 5 000.

Søknadsskjema, manuskonsulentbistand (pdf)

Rapportskjema, manuskonsulenttilskudd (pdf)

Skjemaene er lagret i pdf-format. Last ned gratis programvare som leser pdf-filer:


In English

Retningslinjer:

Dramatikerforbundet kan tildele støtte til oversettelse av nyere, norske dramatiske verk til alle språk.
Du trenger skriftlig bekreftet interesse fra produsent/arrangør eller agent utenfor Norges grenser, og en profesjonell oversetter for å kunne søke.
I tillegg til å støtte oversettelse til full produksjon støttes også oversettelser av verk til promotering og lesning, samt oversettelse av synopsis til presentasjon. Oversetter, dramatiker eller produsent kan søke. Det er Kulturdepartementet via NORLA – Norwegian Literature Abroad – som finansierer ordningen. Hovedsiktemålet for støtten er å bidra til at norsk dramatikk oppføres/produseres i utlandet.

Søknadsfrister: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november. Mottakere av oversetterstøtten plikter å rapportere på eget skjema om hvilke resultater støtten har gitt.

Last ned fullstendig versjon av
Retningslinjer (pdf) samt Oversetterstøtte søknadsskjema (pdf)

Skjemaene er lagret i pdf-format. Last ned gratis programvare som leser pdf-filer:

Dramatikerforbundet ønsker å synliggjøre ordningen med oversetterstøtte, og ikke minst oppfordre dramatikerne til å bruke  ordningen. Forbundet skal ikke opptre som agent for dramatikere, men gjennom å oppfordre til aktiv bruk av ordningen, vil vi bidra til å vise at det blant norske dramatikere er et mangfold av stemmer som fortjener å bli hørt utover Norges grenser!

Tekstene som har fått oversetterstøtte er for alle målgrupper og er alt fra filmmanuskripter, filmsynopsis, tekster for figurteater, scenetekster til full produksjon, men også til iscenesatt lesning, vanlig lesning, produksjonsvurdering og promotering, blant  annet for flere dramatikere samlet.

Alle søknader vurderes av oversetterutvalget som velges for en periode på to år blant Dramatikerforbundets medlemmer. Utvalget har fire tildelingsmøter i året.

Fra 2006 er støtte til oversettelser gitt for at norske dramatiske verk bla.. skal kunne leses på engelsk, fransk, tysk, rumensk, polsk, russisk, kroatisk, portugisisk, japansk, spansk, makedonsk, svensk, amerikansk-engelsk, italiensk, ungarsk, bulgarsk, nederlandsk, albansk, farsi, tsjekkisk.

Profesjonelle teatre/produsenter som ønsker å oversette norsk dramatikk til et annet nordisk språk, kan også søke støtte om dette via et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske lands formidlere av skjønnlitteratur og Kulturkontakt Nord (Nordisk Ministerråd). Les mer

Gjelder søknaden støtte til oversettelse av dramatikk som skal utgis i bokform, skal søknaden rettes til NORLA

Oversetterstøttetildelinger:
2015 (pdf)
2014 (pdf)
2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Postadresse
Postboks 579 Sentrum
0105 Oslo

Besøksadresse
Rådhusgata 7
0105 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2017 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.