Kulturbudsjettet 2015


Boracco nyestePål og jeg har lest kulturbudsjettet. Gjennomgående mantraer i dokumentet er ord som forenkle, forbedre, opprydding, økonomisk uavhengighet og maktspredning. Det er illustrerende og interessant at dette også settes inn som en begrunnelse for å redusere den statlige støtten, og at dette vil sikre kunstnerisk frihet gjennom større økonomisk uavhengighet.

Det brukes også som argument for å legge satninger andre steder for at midler skal kunne søkes og gis fra flere steder, som f.eks økningen til scenekunstfeltet som gis via Fond for lyd og bilde.

Videre bærer budsjettet litt preg av å være et hvileskjær og kanskje et ønske om å skape ro. Fjorårets store støyområde, filmstøtten, får tilbake en tredel av fjorårets kutt, og stabiliseres da på et nivå som er 20 millioner lavere enn tidligere.

Hvileskjæret kommer kanskje fram gjennom henvisning til det som det arbeides med og som skal komme senere:

  • utredning om kunstnerøkonomi (januar 20015?)
  • stortingsmelding om film (målsetting: skape en bærekraftig bransje)
  • insentivordning rettet mot filmproduksjon
  • den løpende evalueringen av institusjonsteatrene
  • stortingsmelding om NRK (finansiering, mandat, grenseflater mot kommersielle aktører)
  • stipendbehandlingen – nærmere vurdering som følge av høringsuttalelsene

Samlet sett henvises det til disse som begrunnelse for at det ikke ytres noe av politisk interesse knyttet til disse områdene.

Nytt i budsjettet er at en langt på vei har gått bort fra å øremerke midler til de enkelte områdene og samler hele bevilgningen, herunder omdisponerings­fullmakt mellom de ulike kapitlene. Enkelt sagt betyr det at NFI og Kultur­rådet ganske fritt kan bruke midler innenfor rammen til den ene ordningen på bekostning av den andre, og slik foreta ganske frie prioriteringer. Begrunnelse: armlengdes avstand, helhetlig forvaltning, fleksibilitet til å målrette utfra skiftende behov.

Omleggingen i stipendordningene medfører at tallene isolert er litt vanskelig å lese, men rammene er ikke redusert og vi forventer at fordelingen av stipender som følge av frigjorte GI-midler behandles som vanlig av stipendutvalget som sender sin innstilling på høring så snart budsjettet er vedtatt.

Privatkopieringvederlaget holdes uendret fra 2014, med begrunnelse i at teknologi­utviklingen har medført at omfanget av privatkopiering er blitt mindre.

Noen teatre har fått reell økning som styrking av regionale institusjoner, særlig Brage, Carte Blanche, Rogaland og Innlandet.  Neppe full dekning av kostnadsøkningen til de øvrige. Black Box og Nordic Black overføres til kommunen.

Bevilgningen til Fond for lyd og bilde økes med rundt 4 mill som et alternativ utenfor kulturfondet. Dette er for hele det frie kunstfeltet og det er ikke spesifisert hvem en tenker dette skal nå, ref punktet om manglende øremerking.

I ukene som kommer har vi mulighet til å påvirke det endelige budsjettet.  Dersom noen av dere har meninger om hva vi burde prioritere, setter vi pris på innspill.

Pål og Monica

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND - WRITERS GUILD OF NORWAY

Besøks- og postaddresse:
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo

Telefon: 22 47 89 50
Telefaks: 22 42 03 56

Forbundet: post@dramatiker.no

Dramatikerforbundet © 2018 Alle rettigheter. Ansvarlig redaktør: Monica Boracco.